Algemene voorwaarden

Individuele afspraak

Annulering van een individuele afspraak dient schriftelijk (per e-mail) te worden gedaan via het emailadres info@ingereinders.nl. Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd, brengen wij 1 uur in rekening. Dit geldt ook wanneer u verzuimt te annuleren en niet verschijnt op een gemaakte afspraak.

Op een individuele afspraak is ons Privacy statement van toepassing. Wij verzoeken u om van het integrale statement kennis te nemen door op deze link te klikken.

Op alle door Inge Reinders Coaching gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands dan wel Europees recht van toepassing. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de Klachtencommissie van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, de NOBCO, Postbus 1167, 3860 BD Nijkerk.

Deelname agenda activiteiten

Inschrijving

 • Deze algemene inschrijf- en annuleringsvoorwaarden gelden voor de activiteiten waarvoor u zich via de website aanmeldt.
 • Inschrijving vindt schriftelijk plaats, d.m.v. het inschrijfsysteem op onze website.
 • Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.
 • Bij eventuele meerdere inschrijvingen tegelijkertijd zijn per persoon de persoonsgegevens vereist en bindend.
 • Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor de gehele reeks bijeenkomsten die onder de activiteit vallen of voor de gehele workshop.
 • Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van de inschrijving en betaling.
 • Middels uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de inschrijfvoorwaarden.

Bevestiging, betaling en facturering

 • Na uw inschrijving én betaling ontvangt u per e-mail een bewijs van inschrijving. Via hyperlinks in dit mailbericht kunt u het betreffende bewijs van inschrijving downloaden.
 • Het bewijs van inschrijving is uitsluitend geldig indien de bijbehorende betaling door Inge Reinders Coaching is ontvangen. Mocht u door een (technische) onvolkomenheid een bewijs van inschrijving ontvangen zonder dat betaling in goede orde heeft plaatsgevonden, dan is deze niet geldig. In uitzonderlijk gevallen kan van u verlangd worden dat u een betalingsbewijs overlegt.
 • Direct na betaling ontvangt u, eveneens via e-mail een factuur.
 • Wij maken gebruik van Mollie’s diensten als betaaldienstverlener in die context kunnen gegevens tussen ons worden gedeeld.

Annulering en restitutie

 • Na inschrijving bent u gedurende 14 dagen gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden. Wanneer de opleiding, training of workshop binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
 • Bij annulering van uw inschrijving voor een activiteit tot twee weken voor aanvang van de training/workshop, wordt te allen tijde € 50,- aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht. U ontvangt uw betaling onder aftrek van deze kosten van ons terug.
 • Annuleert u binnen twee weken voor aanvang van de activiteit, dan brengen wij de helft van het totale factuurbedrag in rekening en ontvangt u de andere helft van ons terug.
 • Annuleert u binnen 48 uur voor aanvang of tijdens de opleiding, training of workshop, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Uitsluitend schriftelijk annuleren is mogelijk. Telefonische annuleringen worden nadrukkelijk niet als geldige annuleringen aangemerkt.
 • Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden de training of workshop niet door kan gaan, wordt door Inge Reinders Coaching uiteraard het volledige door u betaalde bedrag gerestitueerd.
 • Door u reeds aan Inge Reinders Coaching betaalde bedragen, waarop u door annulering onzer- of uwerzijds conform deze inschrijf- en annuleringsvoorwaarden recht hebt, worden door Inge Reinders Coaching binnen veertien dagen na annuleringsdatum aan u gerestitueerd.
 • Bij ziekte of plotselinge verhindering van de trainer(s) of workshopleider(s) behoudt Inge Reinders Coaching zich het recht voor andere gekwalificeerde trainer(s)/workshopleider(s) in te zetten.

Wachtlijst

 • Bij over-intekening wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt steeds de eerst volgende persoon van de wachtlijst benaderd.

Copy-, beeld- en geluidsrecht

 • Het is de deelnemers niet toegestaan beeld- of geluidopnames te maken van opstellingen, theorie, presentaties en andere trainingsactiviteiten.

Gezondheid van deelnemers

 • Deelnemers dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, gezondheid en eventuele behoefte aan coaching, begeleiding of (psycho)therapie.

Geheimhouding en Privacy

 • Alle persoonlijke informatie die deelnemers verstrekken, in welke vorm en van welke aard dan ook, wordt door Inge Reinders Coaching met de grootste zorgvuldigheid behandeld waarbij strikte geheimhouding wordt betracht. Hieromtrent worden ook strikte afspraken gemaakt met derden die door Inge Reinders Coaching worden ingeschakeld bij de uitoefening van haar bedrijf.
 • Tijdens groepsactiviteiten zal daarnaast ook met de deelnemers een regel van vertrouwelijkheid worden afgesproken, die inhoudt dat deelnemers geen persoonlijke informatie van andere deelnemers naar buiten brengen die hen tijdens het seminar wordt verstrekt.
 • Op individuele en groepsactiviteiten is ons Privacy statement van toepassing.Wij verzoeken u om van het integrale statement kennis te nemen door op deze link te klikken.